Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 APC: Agro Pest Control B.V. (KvK-nummer 61849103) zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.3 Afnemer: iedere (rechts)persoon die met APC een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.4 Opdracht: alle leveringen van diensten of producten alsmede werkzaamheden die geoffreerd of aangeboden worden, als opdracht zijn bevestigd, in een duurovereenkomst zijn opgenomen of op andere wijze overeengekomen zijn tussen APC en afnemer.

1.5 Plaagdierbeheersing: alle handelingen die verband houden met de voorkoming, wering en bestrijding van plaagdieren, waaronder bijvoorbeeld begrepen knaagdierbeheersing en vliegenbeheersing.

1.6 Leverweken: de door APC te selecteren week waarin de roofvliegen voor de vliegenbestrijding worden geleverd, waarbij rekening is gehouden met de aanwas van de populatie kamervliegen op het bestrijdingsadres van afnemer.

1.7 APC-kast: de in verband met hygiëne door APC bij afnemer geplaatste kast, waarin APC verschillende materialen bewaart die nodig zijn tijdens bezoeken van APC bij afnemer.

1.8 IPM-methode: (“Integrated Pest Management”) een methode om plaagdieren aan te pakken waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van overlast in plaats van op bestrijden.

1.9 Persoonsgegevens: alle informatie afkomstig van afnemer betreffende of herleidbaar tot een natuurlijk persoon (‘betrokkene’) die door APC wordt verwerkt in het kader van een opdracht in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes gedaan of uitgebracht door APC, alsmede op alle (toekomstige) overeenkomsten gesloten tussen APC en afnemer.

2.2 Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk tussen APC en afnemer zijn overeengekomen en slechts voor de betreffende opdracht.

2.3 Een verwijzing van afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door APC nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van APC zijn slechts geldig gedurende 14 kalenderdagen. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat deze schriftelijk, binnen 8 dagen nadat afnemer de aanbieding schriftelijk heeft aanvaard, door APC is bevestigd of indien zij binnen 8 dagen een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de opdracht.

3.2 APC kan niet aan de opdracht worden gehouden, indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de opdracht een vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Bezoeken van APC zullen uitsluitend worden uitgevoerd op gebruikelijke werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur)

4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle door APC genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij door APC nadrukkelijk anders is vermeld.

4.2 APC is gerechtigd om prijzen te wijzigen naar het op dat moment binnen APC geldende prijspeil.

4.3 De betalingstermijn van iedere (deel)factuur bedraagt uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur.

4.4 Indien enige betaling niet tijdig is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling.

4.5 Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen volledige betaling van afnemer is ontvangen, heeft APC het recht over het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand of gedeelte van de maand, onverminderd de aan APC verder toekomende rechten.

4.6 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door APC worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van afnemer, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de vordering met een minimum van €150,00, doch een en ander onverminderd het recht van APC om in plaats daarvan de hogere werkelijke schade te vorderen.

5. Levering en uitvoering werkzaamheden

5.1 Opgegeven leverweken en/of -tijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen en betreffen slechts inschattingen van APC, waaraan afnemer geen enkel recht kan ontlenen.

5.2 Aan de leveringsplicht van afnemer is voldaan indien de producten éénmaal aan afnemer aangeboden zijn. Het door afnemer of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt ondertekende ontvangstbewijs strekt in elk geval tot volledig bewijs van levering.

5.3 De leverweken voor de vliegenbestrijding zijn slechts aanpasbaar indien:

a. Afnemer minimaal drie weken vóór de eerstvolgende leverweek zijn wijzigingsverzoek bij APC indient; én
b. APC schriftelijk akkoord heeft gegeven.

6. Verplichtingen afnemer

6.1 Afnemer is verplicht:

a. de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld;
b. ervoor te zorgen dat APC de overeengekomen werkzaamheden op de overeengekomen datum, tijd en plaats kan starten;
c. zich te allen tijde te houden aan de instructies van APC;
d. zich te onthouden van (grof) nalatig handelen dat de plaagdierbeheersing nadelig kan beïnvloeden;
e. ervoor te zorgen dat het afgesloten gedeelte van de APC-kast gesloten blijft;
f. de bedrijfskleding van APC vóór elk gepland bezoek gewassen te hebben;
g. tijdens een bezoek deugdelijk (werk)materiaal aan APC ter beschikking te stellen;
h. relevante zaken, eventuele risico’s voor APC inbegrepen, voorafgaand aan een bezoek aan APC te melden;
i. medewerking te verlenen aan APC, zodat APC aan relevante wet- en regelgeving en de beginselen van de IPM-methode kan voldoen;
j. relevante wet- en regelgeving, waaronder de beginselen van de IPM-methode, na te leven.

6.2 Kosten en schade die het gevolg zijn van het feit dat afnemer zijn verplichtingen niet geheel nakomt maken nooit onderdeel uit van een in de opdracht vermelde prijs en zullen separaat bij afnemer in rekening worden gebracht.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan: staking, brand, epidemieën, pandemieën, vergaan van producten tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, schade bij de verscheping of transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie in- of uitvoerbelemmeringen en alle overige situaties die niet aan APC kunnen worden toegerekend en die nakoming van de overeenkomst door APC al dan niet tijdelijk verhinderen, is APC gerechtigd de uitvoering van de opdracht met de duur van de belemmering te verlengen of de overeenkomst te ontbinden zonder enigerlei schadevergoeding verschuldigd te zijn aan afnemer uit hoofde van deze vertraging of ontbinding. Een dergelijke vertraging of ontbinding ontslaat afnemer niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

7.2 Slechts indien de overmachtssituatie langer duurt dan 1 maand, is afnemer gerechtigd om het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op hetgeen nog niet door APC is geleverd of uitgevoerd.

8. Eigendomsovergang en retentierecht

8.1 Tot op het tijdstip waarop afnemer aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan:
a.
blijven door APC geleverde producten eigendom van APC. Niettemin draagt afnemer vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van geleverde producten, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze producten veroorzaakt;
b. is afnemer niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen;
c. is het afnemer niet toegestaan het geleverde voor gebruik aan derden af te staan, tenzij uit hoofde van zijn bedrijfsuitoefening.

8.2 Wanneer afnemer enigerlei (betalings)verplichting jegens APC niet nakomt, is APC zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te vorderen. Afnemer geeft APC bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van APC zich bevinden alsmede alle overig noodzakelijke plaatsen teneinde deze producten terug te kunnen nemen.

8.3 Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van APC veilig te stellen.

8.4 Afnemer is verplicht APC onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat beslag wordt gelegd op onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of indien derden rechten doen gelden op producten die aan APC in eigendom toebehoren.

9. Bruikleen

9.1 Indien APC producten in bruikleen geeft aan afnemer, is afnemer verplicht om:
a. het product van bruikleen uitsluitend en alleen aan te wenden voor het door APC aan hem medegedeelde gebruiksdoel en te gebruiken conform de aanwijzingen van APC;
b. als een goed huisvader voor het product in bruikleen zorg te dragen en dit te onderhouden;
c. APC onverwijld op de hoogte te stellen van verlies, beschadiging en/of niet of gebrekkig functioneren van het product van bruikleen;
d. het product in bruikleen op de door APC aangewezen plek te plaatsen en geplaatst te houden;
e. bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst het product van bruikleen onverwijld aan APC retour te zenden.

9.2 Het is afnemer verboden om het product in bruikleen hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan, aan een ander te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

9.3 Het product van bruikleen verzamelt (mogelijk) gegevens over afnemer, welke gegevens zullen worden verzameld en verwerkt in de database van APC of aan APC gelieerde partijen. APC en aan haar gelieerde partijen zijn gerechtigd om de door het product van bruikleen verzamelde data te verzamelen, te verwerken, te analyseren en te gebruiken.

10. Onmiddellijke ontbinding

10.1 Afnemer is in elk geval in verzuim in de volgende gevallen:
a. bij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen, ondanks dat APC afnemer in gebreke heeft gesteld waarbij er een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen;
b. bij faillissement of surséance van betaling van afnemer;
c. wanneer afnemer door een andere situatie niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer;
d. indien nakoming blijvend onmogelijk is.

10.2 Indien afnemer geacht wordt in verzuim te zijn, is APC zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van APC:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel ontbonden te verklaren zonder dat APC tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins is gehouden; of
b. de uitvoering van haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten en gelijktijdig nakoming van afnemer te verlangen.
Beide gevallen laten onverlet eventuele overige mogelijkheden die APC op basis van de wet heeft, waaronder nadrukkelijk begrepen een recht op vergoeding door afnemer van alle geleden schade (waaronder bijvoorbeeld begrepen gederfde winst), kosten en rente, waarbij de post “gederfde winst” tenminste 25% van de overeengekomen prijs zal bedragen.

11. Reclames

11.1 Afnemer is verplicht bij iedere (deel)levering te controleren of het geleverde beantwoordt aan de opdracht.

11.2 Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen na levering door afnemer schriftelijk bij APC te zijn ingediend. Reclames ten aanzien van onzichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen na ontdekking, althans binnen 8 dagen nadat het onzichtbare gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk bij APC te zijn ingediend. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat APC zo adequaat mogelijk kan reageren.

11.3 Afnemer dient APC in de gelegenheid te stellen een reclame te (laten) onderzoeken. Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van APC die hierdoor zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld de onderzoekskosten, voor rekening van afnemer.

11.4 Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schrijftelijk bij APC te zijn ingediend.

11.5 Indien reclames niet tijdig op de juiste wijze schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten, verrichte diensten of factuur.

11.6 Geringe afwijkingen en verschillen van het geleverde product die vallen binnen hetgeen volgens handelsgebruiken toelaatbaar is, kunnen nimmer een grond voor reclames opleveren.

11.7 Het indienen van reclames ontslaat afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens APC.

11.8 Producten waaromtrent door afnemer is gereclameerd zullen door deze ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats worden gehouden.

11.9 Afnemer is niet gerechtigd producten waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming van APC terug te zenden.

12. Garantie en garantiegeschillen

12.1 De garantie op geleverde producten is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garanties die de producent van bedoelde producten daarop verleent. 

12.2 Door breukschade vervalt de garantie op een product.

12.3 De garantie is slechts geldig indien het volledige factuurbedrag tijdig is voldaan.

12.4 Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan afnemer in rekening worden gebracht.

12.5 APC biedt geen garanties op het succes van plaagdierbeheersing en/of het wegblijven van plaagdieren.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Indien APC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Indien door een gebrekkig product of toerekenbare tekortkoming aan de zijde van APC schade wordt veroorzaakt aan personen of aan zaken waarvoor APC aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende product of, indien het levering van diensten betreft, het jaarlijkse factuurbedrag van de betreffende dienstverlening.

13.3 De aansprakelijkheid van APC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 

13.4 APC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. APC is nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, indirecte schade en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld begrepen, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer.

13.5 APC is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt dat afnemer:
a. zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften;
b. zich niet heeft gehouden aan zijn plichten voortvloeiend uit de opdracht en deze algemene voorwaarden;
c. aan het product andere producten heeft toegevoegd welke de beoogde werking van het product van afnemer wijzigt of tenietdoet;
d. het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard;
e. het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is;
f. het product niet goed heeft onderhouden;
g. het product heeft gebruikt na de houdbaarheidsdatum;
h. aan APC onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en APC van deze gegevens is uitgegaan;
i. het product heeft gebruikt terwijl voor afnemer kenbaar was dat het product een gebrek had;
j. ondeugdelijke materialen of onderdelen aan APC ter beschikking heeft gesteld of heeft voorgeschreven;
k. het afgesloten gedeelte van de APC-kast heeft geopend.

13.6 APC maakt bij uitvoering van de opdracht mogelijk gebruik van giftige, chemische, dan wel andere schadelijke stoffen. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat kinderen, huisdieren en/of vee niet in aanraking kunnen komen met deze producten. Daarbij dient afnemer de door APC geleverde kisten en emmers afgesloten te houden. APC kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge hiervan.

13.7 APC is nimmer aansprakelijk voor (i) schadelijke gevolgen ontstaan door of als gevolg van omstandigheden waarop APC geen invloed kan uitoefenen; (ii) eventuele terugkering van plaagdieren; en (iii) schade ontstaan aan het vee van afnemer.

13.8 Mocht APC in rechte tot enige schadevergoeding gehouden worden, dan zijn de verplichtingen gelimiteerd tot het vervangen van de betreffende producten en/of uitvoeren van herstelwerkzaamheden, of het vergoeden van het netto factuurbedrag, dit naar keuze van APC, zonder dat er enige andere verplichting tot schadevergoeding van APC is.

14. Toepasselijk recht en geschille

14.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen APC en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die tussen APC en afnemer ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant, Nederland.

15. Bescherming Persoonsgegevens

15.1 Voor zover APC in het kader van een opdracht persoonsgegevens verwerkt, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming c.q. zullen deze op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

15.2 APC zal technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking of gebruik.

15.3 Afnemer is gerechtigd informatie te verzoeken over de verwerkte gegevens. Deze zal voortvarend worden verstrekt. APC zal afnemer informeren in geval van een inbreuk (datalek) of indien er sprake is van andere omstandigheden die persoonsgegevens van afnemer betreffen.

Agro Pest Control maakt gebruik van functionele cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Meer weten