Neem vrijblijvend contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. alle overeenkomsten tot het verlenen van diensten waaronder begrepen het verstrekken van adviezen van Agro Pest Control B.V., gevestigd te Bladel, hierna te noemen “APC”. 
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: (elektrische) vangers, lokdozen, vallen e.d. die krachtens een overeenkomst tot koop en verkoop door APC aan de wederpartij worden c.q. zijn geleverd. 
 6. Onder “methoden” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle systemen, programma’s, methodieken e.d. die door APC worden geleverd c.q. zijn toegepast, gericht om de preventie en/of bestrijding van plaagdieren c.q. desinfectie van ruimten en/of objecten. 
 7. Door APC te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d. 
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten. 
 10. Indien APC deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. APC hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door APC gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien APC uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan APC een opdracht verstrekt c.q. bij APC een bestelling plaatst, is APC eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. APC is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra APC – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden APC eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van APC zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft APC het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht APC niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze gegevens en/of bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is APC gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van afmetingen, capaciteiten en functionaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van APC zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. Getoonde modellen alsmede andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van APC zoals bijvoorbeeld ten aanzien van capaciteiten en afmetingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De in het vorige lid genoemde modellen blijven eigendom van APC en dienen op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan APC te worden geretourneerd.
 8. APC heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Partijen komen een vaste vergoeding overeen. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen zal APC haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen c.q. het gebruikelijke uurtarief van APC.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is APC gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. APC is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van APC en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van APC bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 7. APC is gerechtigd de kosten van reeds verrichte analyse apart bij de wederpartij in rekening te brengen indien blijkt dat geen overeenkomst met betrekking tot de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden tot stand komt.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor APC (kost)prijs- en/of tariefverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door APC ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, is APC gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen tarief dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. 
 9. Bij prijs- en/of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag APC er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft APC het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van APC. 

Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of bescheiden tijdig op de door APC gewenste wijze aan APC ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan APC verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. APC op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
  4. de objecten waarin en/of waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van APC c.q. goed bereikbaar zijn voor de werkzaamheden;
  5. APC voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals elektriciteit, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;
  6. de werklocatie in zodanige staat is dat APC ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
  7. op de werklocatie de door APC en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart APC voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en/of bescheiden.
 3. APC zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is APC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en APC nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van APC om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Onderhoud

 1. Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten met betrekking tot het verrichten van periodiek onderhoud.
 2. Indien de wederpartij een overeenkomst met betrekking tot periodiek onderhoud met APC heeft gesloten, zal APC in dit kader alle noodzakelijke werkzaamheden verrichten. 
 3. In de tussen partijen gesloten overeenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
 1. de vaste kosten van de overeengekomen diensten en de betalingstermijn;
 2. een regeling met betrekking tot eventuele voorrijkosten;
 3. de toepasselijke tarieven en prijzen;
 4. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de overeenkomst;
 5. indien van toepassing, een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
 6. indien van toepassing, de frequentie van onderhoud eventueel voorzien van een planning van het onderhoud.
 1. Bij duurovereenkomsten is APC gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijsverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Ingeval APC de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijsverhogingen wenst aan te passen, zal zij de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de tussentijdse prijswijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijswijziging, is zij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien APC de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn opleveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. APC is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden c.q. levering in gedeelten, waarbij iedere deelprestatie c.q. deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand van APC verlaten.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden en/of zaken aan de wederpartij te leveren, is APC gerechtigd de bescheiden en/of de zaken en/of de materialen c.q. grondstoffen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij APC uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij APC binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken en/of bescheiden alsnog te leveren.
 6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. APC heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen c.q. grondstoffen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor APC een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele 

(opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang en/of voortgang van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering van zaken c.q. diensten wordt vertraagd doordat:
  1. APC niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. APC niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft APC recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is APC gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 
 3. APC zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is APC gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. APC is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. APC dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, objecten, natuur en/of omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.
 5. APC is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij gegeven aanwijzingen. APC dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten e.d. relevant zijn voor de prestatie van APC en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. APC wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden c.q. leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal APC met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. APC zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft APC in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 8. Meerwerk dient schriftelijk tussen APC en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. APC is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen. 

Oplevering en goedkeuring

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is APC gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de objecten waarin of waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar zijn.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de objecten waarin of waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden afgerond zijn en de objecten waarin en waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar zijn, niet heeft gereclameerd bij APC of zoveel eerder als de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk c.q. resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klacht artikel van toepassing. 

Agro Pest Control maakt gebruik van functionele cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Meer weten